Definice


Epigrafika je vědou o nápisech. Jako autonomní historická disciplína sleduje a interpretuje fenomén nápisu ve všech relevantních souvislostech, ve své „pomocné“ funkci zpřístupňuje nápisové prameny pro další bádání. V této souvislosti bývá tradičně řazena mezi pomocné vědy historické , i když by jí svou pomocnou vědou mohly oprávněně nazývat i dějiny umění, a to s ohledem na pevné nejenom technické, ale i formální a funkční spojení s nositelem nápisu – vesměs tedy uměleckou památkou.
ROHÁČEK, Jiří. Epigrafika [online]. c2014, poslední revize 17.12.2014.