Název a definice


  • codex (pův. caudex) = strom, soubor voskových destiček
  • codicillus = původně jedna destička, dopis, list
  • kodikologie

a) disciplína na pomezí věd historických a filologických, jejím úkolem je podat všestranný rozbor literárních rukopisů jako hmotných artefaktů s přihlédnutím k jejich vzniku, funkci, působení a uplatnění.

Literární rukopis:

  • je to rukopis ve formě knihy nebo její části, který obsahuje literární dílo/a v nejširším smyslu, určený pro potřeby literární
  • tři kritéria literárního rukopisu podle J. Pražáka a F. Hoffmana: zpravidla nebyl veden jako úřední kniha, není součástí organického fondu ve smyslu archivním, původní sepsání i další opisy sledovaly literární, vědecké či dokumentární cíle
  • mnoho rukopisů se těmto kritériím vymyká – právní knihy, formulářové sbírky, kancelářské řády, pamětní knihy, městské kroniky...
  • funkce rukopisu: primární – funkce, kterou měl rukopis plnit po vůli svého prvního držitele, resp. objednavatele, sekundární

b) věda o rukopisech – k přesnosti chybí slovo literárních. Někdy je tohle označení používáno pro rukopisná studia před vznikem kodikologie

c) archeologie knihy – termín prosazovaný J. Pražákem, který klade důraz na rukopis jako hmotný artefakt. Z názvu však není jasné, že jde o rukopis